Yozgat Bozok Üniversitesi

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

Program Hakkında Bilgi ve Tanımı:

Laborant ve Veteriner Sağlık Programında; Derse dayalı yöntem, Probleme dayalı yöntem, Görsel ve uygulamalı yöntem, Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metotları uygulanmaktadır. 

Programın Amacı :

Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme , yetiştirme, kültür hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

Programdan Mezun olanların Görev ve Sorumlulukları :

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerini belirleyen, 441 sayılı K.H.K.nin 2. maddesinin (p) bendi uyarınca açılan Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup, Türkiye hayvancılık sektörünün ,Teknisyenlik ve uygulama hizmetlerinin karşılanması için yetiştirilen teknik ve sağlık elemanları olup;
Ağırlıklı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığının gerekli teşkilatlarında, Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüleri ile Aşı Üretim Laboratuarlarında, hayvan ıslah kurumlarında, il kontrol ve gıda kontrol laboratuarlarında, çiftliklerde, belediyelerde, Et ve Balık Kurumunda, askeri birliklerinin gerekli birimlerinde, hayvan sağlığı, ıslahı ve yetiştiriciliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alır ve 8 Mart 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan Hayvan Sağlık Kabini Yönetmeliği hükümlerine göre serbest olarak mesleklerini icra ederler.

Bu kurum ve kuruluşlarda; 
a- Bulaşıcı ve Salgın hayvan hastalıklarının mücadelesinde görev alırlar. Bu alanda hayvanlara uygulanacak her türlü aşı, serum ve biyolojik maddelerin TATBİKİ,
b- Veteriner Hekim tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak,
c- Hayvanlara uygulanacak paraziter ilacın tatbiki,
d- Antiseptik ve Dezenfektanların uygulanması,
e- Hayvanlara lüzumlu hallerde acil müdahalede bulunmak, yara, bere, çizik gibi vakalarda pansuman yapmak, bandaj tatbik etmek.
f- Hayvan ırk ıslahı çalışmalarında görev almak. Suni Tohumlama Sertifikasına sahip olma şartıyla hayvanlara Suni tohumlama uygulaması yapmak.
g- Gıda kontrol hizmetlerinde görev almak. Mezbaha hizmetlerinde görev almak. Bu konularda teknisyenlik hizmetlerini yapmak. Sertifika almak koşulu ile SORUMLU YÖNETİCİLİK yapmak.
h- At yarışları, sergi ve müsabakalarda görev almak.
i- İthalat – ihracat ve hayvan hareketleri ile görevlerde yer almak,
j- Hayvancılık sektöründe bunların dışında kalan ve değişen şartlara göre ihtiyaç olan teknisyenlik hizmetlerini yapmak.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler :

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin ;

Çalışma ortam ve koşulları :

 

Meslek Eğitimi:

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı konusunda uzmanlaşmış teknik elamanlar yetiştirerek bölgesel gelişmelere hız kazandırmak  ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladığından bu amaca ulaşabilmek için eğitim ve öğretim süresince öğrencilere; Temel Anatomi, Temel Fizyoloji, Temel Zootekni, Temel Parazitoloji, Temel Biyokimya, Genel Mikrobiyoloji, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Büyük Hayvan İç Hastalıkları, Farmakoloji, Meme Sağlığı ve Hastalıkları, Laboratuar Uygulamaları, Doğum Bilgisi, Hayvan Besleme ve Yem Bilgi Teknolojisi, Pet Hayvanı Yetiştiriciliği ve  Sağlığı, Ayak Bakımı ve Hastalıkları, Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Aşı Bilgisi ve Uygulamaları, Toksikoloji, At Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Küçük Hayvan İç Hastalıkları, Hastalıklar ve Tedavi Teknikleri, Beslenem Hastalıkları, Marazi madde ve Numune Alma Teknikleri, Hayvan Sağlığı, Üreme ve Suni Tohumlama, Gıda Güvenliği, Temel Klinik Bilgisi, Kuluçkahane Üretim Teknikleri ve Hijyeni gibi mesleğe yönelik dersler  verilmektedir. Öğrencilerimize  projeksiyonlu sınıflarda teorik dersler verilmektedir. Ayrıca  yaz döneminde yapmış oldukları I.EDÖ ve II.EDÖ çalışmalarla almış oldukları dersleri pratikte uygulama imkanı bulmaktadır.

1-Laboratuvarla ile ilgili temel, güncel  bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesi

2-Hayvancılık ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma,  Alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya  çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, Yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

 

Çalışma Alanları  ve İş bulma Olanakları:

 

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç :

. Eğitim Süresince :

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere, işletmelerdeki bu eğitimleri süresince asgari ücretin % 30 ’u oranında işletmelerce ücret ödenebilir.

İşletmede beceri eğitimi süresince öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.

.Eğitim Sonrası :

Eğitim sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında işe başlayanlar, asgari ücretin iki katı kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak ek bir ücret alırlar.

Özel kuruluşlarda işe başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı gelir elde ederler.

Programda Meslekte ilerleme Olanakları :

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerine) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

Programın Kabul Koşulları :

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

 

Programdaki öğrencilerin Burs Olanakları :

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

Programın Mezuniyet Koşulları:

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmakta olup bu süre içerisinde öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamda 120 AKTS kredisi ve 30 iş günü stajlarını başarı ile tamamlayarak, 4.00 üzerinden en az 2.30 genel not ortalamasına sahip olan öğrencilerimize 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilmektedir.

Akademik Eğitim Olanakları:

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;

1- Biyoloji

2- Veteriner Fakültesi

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.